BUILDING PERMIT

Last Update
April 2024
Under tidsperioden nov 2021 - jan 2024 var Frihamnstorget pilotstudie i ett Vinnova finansierat projekt kring modulära kreativa zoner. Vi fick finansiering för att sänka tröskeln för fler projekt att ansluta sig till containerbyn och genom ökat eget ägande se hur modulära metoder förstärker konstnärens roll i gentrifieringsprocesser. Projektet fick en dimension av systeminnovation när krav på bygglov mynnade ut i ny tillämpning av praxis för tolkning av plan och bygglagen gällande tillfällig arkitektur. Projektet har genomförts med stöd av Vinnova.

Project Story

Attraktiva Livsmiljöer

Projektet genomfördes inom ramen för Vinnovas satsning på “Attraktiva Livsmiljöer” och syftade till att bygga upp en kreativ by för hantverkare, kulturarbetare, konstnärer och entreprenörer på en tidigare parkeringsplats i Frihamnen i Stockholm. Tanken är att platsen blir unik i sitt slag i Sverige, och banar väg för nya kreativa sätt att berika attraktiva livsmiljöer med snabbrörliga och flexibla moduler som ägs av sina användare. Moduler kan exempelvis vara ombyggda containers, byggbodar eller personalvagnar. Läs hela projektbeskrivningen nedan.

Inflyttade moduler

Intresse för att etablera nya containrar på Frihamnstorget har gjorts via vår skräddarsydda plattform "Cobudget". Här kan du se alla projekt som föreslogs och beviljades, och du kan fortfarande ansöka med din egen containeridé. Läs allt om hur det fungerar genom att följa länken nedan.

Systeminnovation

Under projekttiden uppkom krav på bygglov vilket påverkade utförandet och inflyttningstakten i projektet. Fokus försköts till att navigera den byråkrati som finns kring bygglov och hur Frihamnstorget kan fortsätta utvecklas organiskt allteftersom nya containeretableringar tillkommer.

Resultatet blev ett bygglov som innefattar ett flexibelt planområde och är det första i sitt slag i Sverige där den konstnärliga iterativa processen kan fortsätta genom att Frihamnstorget till stora delar tillåts att växa fram organiskt. Detta hade inte varit möjligt utan tilläggsprojeket kring systeminnovation som fungerat som en hävstång och legitimerat Frihamnstorgets ambitioner i att bli ett pilotprojekt som utmanar praxis i hur plan- och bygglagen tillämpas i zoner som inväntar exploatering.

Joro Journey

Liknande platser

Runt om i Europa växer exempel fram på potentialen i hur temporär arkitektur kan driva på urban transformativ stadsutveckling. I växande städer behövs experimentplatser där nya metoder och verktyg för stadsförnyelse kan formas för att hålla jämna steg med komplexiteten, de snabba förändringarna och de nya behoven i våra stadsdelar och samhällen.

Frihamnstorget har växt fram med inspiration från många av dessa containerbyar. Under projektperioden har vi också haft möjlighet att presentera våra resultat på flertal internationella konferenser. Bland annat lyfts Frihamnstorget fram som ett ledande exempel i Horizon 2020-projektet T-Factor. Både under projektets roadshow under Bilbao Design Week 2023, samt i den slutrapport till EU med förslag kring uppdaterade policys.

Vi har samlat exempel vars resa har inspirerat vårt arbete. Alla sammanhang är olika, möter olika utmaningar och behöver anpassas till lokal lagstiftning, sociala sammanhang och ekonomiska möjligheter. Läs mer om projekt i andra länder.

Bygglovsprocess för temporär arkitektur

Här återfinns den fullständiga guiden till vår bygglovsprocess. Vi bygger Frihamnstorget med ambitionen att det ska vara ett reproducerbart koncept så den här dokumentationen är till för att underlätta för framtida projekt som står inför samma utmaningar. Läs om vår resa!

Previous project

NEXT project